Zabierz głos
w dyskusji

POZNAJ INICJATYWĘ SAMORZĄD NA PLUS

ZADBAJ O BEZPIECZNE FINANSE I ROZWÓJ REGIONU

skutecznie odzyskuj zobowiązania od dłużników

promuj bezpieczeństwo finansowe

zdobywaj nowych inwestorów

JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE 
ZA ZALEGŁE PODATKI, ŚMIECI, GRZYWNY I MANDATY?

Czy chcecie Państwo, aby do biur informacji gospodarczej 
można było dopisywać informacje o wszystkich długach 
(w tym o niezapłaconych podatkach, opłatach za śmieci,
wszystkich rodzajach grzywien i mandatów)?
PODZIEL SIĘ OPINIĄ
inicjatywa

SAMORZĄD to Inicjatywa stworzona dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i podmiotów od nich zależnych, które w swojej działalności chcą:

  • wdrażać najlepsze praktyki w gospodarowaniu finansami
  • skutecznie i sprawnie zarządzać należnościami
  • zapobiegać zadłużaniu regionu
  • promować rzetelność płatniczą i bezpieczeństwo w zarządzaniu finansami
  • efektywnie wykorzystać potencjał i zasoby finansowe regionu
  • tworzyć dogodne warunki rozwoju dla mieszkańców i lokalnej przedsiębiorczości
  • zachęcać inwestorów do wspierania rozwoju regionu
  • wzmacniać swój pozytywny wizerunek
Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, który udostępnia jej Uczestnikom narzędzia do skutecznego zarządzania finansami i promowania bezpieczeństwa finansowego.

Zobacz, co o KRD BIG SA mówią przedstawiciele Samorządów:

snp-quote
"Dzięki współorganizacji warsztatów dla lokalnych przedsiębiorców mieliśmy okazję nawiązać dialog ze środowiskiem gospodarczym w kontekście ochrony finansów, poznania codziennych problemów przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ta wiedza pozwala na większe zrozumienie i wyjście naprzeciw sytuacjom i oczekiwaniom przedsiębiorców na terenie naszej Gminy."

Pełne referencje tutaj.
Adam Ruciński
Burmistrz Miasta Środa Śląska
snp-quote
„Cieszy nas fakt, że rozpoznawalność marki KRD przekłada się na spłaty dokonywane przez dłużników, którzy w obawie przed dopisaniem do rejestru KRD BIG SA, czyli ograniczeniem istotnych możliwości na rynku konsumenckim i gospodarczym, regulują zaległe płatności”.
Andrzej Kucharski
Dyrektor ds. Ekonomicznych PEC S.A. Jastrzębie-Zdrój
snp-quote
„Współpraca okazała się skutecznym środkiem wpływającym na zwiększenie regularności otrzymywania należności oraz ściągalności należności od dłużników”.
mgr inż. Krzysztof Knut
Zarządca Nieruchomości Kościerzyńskie TBS
snp-quote
„KRD BIG SA dało się poznać jako wiarygodny partner, który przyczynia się do poprawy płynności finansowej naszej gminy oraz etycznego prowadzenia windykacji należności cywilnoprawnych”.
Leszek Michalak
Burmistrz Miasta Żarów
snp-quote
„KRD BIG SA oferuje nowatorskie rozwiązania, które przyczyniają się do udoskonalania naszego systemu zarządzania płynnością finansową i wpływają na jego poprawę”.
Tomasz Zając
Burmistrz Miasta Hrubieszowa

korzyści

Inicjatywa SAMORZĄD dostarcza jej Uczestnikom najlepszych praktyk i rozwiązań do efektywnego zarządzania finansami.
Samorządy, które aktywnie korzystają z udostępnionych narzędzi skutecznie odzyskują należne im pieniądze, tworzą dogodne warunki rozwoju dla mieszkańców, lokalnej przedsiębiorczości i inwestorów, a w efekcie rozwijają nowoczesne i odpowiedzialne finansowo Regiony.
NARZĘDZIA UDOSTĘPNIONE W RAMACH INICJATYWY UMOŻLIWIAJĄ:
KOMPLEKSOWĄ PREWENCJĘ
Sprawdzanie sytuacji finansowej obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych, inwestorów i oferentów startujących w przetargach.

Motywowanie płatników do terminowych płatności poprzez dopisywanie pozytywnych informacji gospodarczych.
Więcej na www.fairpay.pl

Dostęp do usługi monitoringu kontrahentów, która umożliwia bieżącą kontrolę sytuacji finansowej współpracujących podmiotów.
SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI
Spełnienie ustawowego obowiązku dopisywania do Rejestru KRD BIG SA dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu pieczy zastępczej. Więcej na www.samorzadnaplus.pl/zmianywustawie

Motywowanie do spłaty niesolidnych płatników zwlekających z opłatami za czynsz, wodę, ścieki, dzierżawę, najem, rentę planistyczną, opłaty adiacenckie, użytkowanie wieczyste i inne.

Dostęp do nowoczesnych narzędzi windykacyjnych.
WZMACNIANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU I ROZWÓJ REGIONU
Dostęp do innowacyjnych projektów
- Inicjatywy SAMORZĄD na plus, Programu FairPay – pomaga promować rzetelność płatniczą i bezpieczeństwo finansowe, a w efekcie przyczynia się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku i rozwoju regionu.
Specjalnie dla uczestników inicjatywy
Dostęp do systemu
KRD BIG SA
Komplet narzędzi prewencyjnych motywujących do terminowych płatności (pieczęcie prewencyjne, wezwania do zapłaty, naklejki i ulotki informacyjne)
Certyfikat potwierdzający znajomość narzędzi do zarządzania należnościami
Pieczęcie i banery informujące o uczestnictwie w Inicjatywie, które można umieścić na stronie internetowej, w folderach, na papierze firmowym, w biurach obsługi itp.
Preferencyjne warunki współpracy z KRD BIG SA dla jednostek podległych i lokalnych przedsiębiorców

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI
Jakie należności przekazują najczęściej Jednostki Samorządu Terytorialnego?
• dotyczące czynszów i innych opłat mieszkaniowych
• opłat za wodę
• odprowadzenie ścieków
• z tytułu budowy sieci wodociągowych i przyłączy
• prace melioracyjne
• dotyczące zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych
• mandatów za zajęcie pasa drogowego, nieuiszczenia wymaganej opłaty parkingowej, zajęcia wydzielonego stanowiska postojowego
• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu dzierżaw, opłaty adiacenckie,
renty planistyczne, opłaty targowe
• mandaty straży miejskie
• opłaty za umieszczanie reklam
• opłaty za usunięcie porzuconych pojazdów
• opłaty geodezyjne
• opłaty za wydanie kart wędkarskich, za nabycie nieruchomości, opłaty za dzienniki budowy
• opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
• opłaty środowiskowe
• fundusz alimentacyjny
• piecza zastępcza
Co dają informacje pobrane z KRD BIG SA?

Dostęp do informacji zawartych w raportach KRD BIG SA daje JST możliwość weryfikacji sytuacji finansowej swoich potencjalnych i aktualnych kontrahentów. Przetargi przy zamówieniach publicznych, wynajem lokali czy powierzchni reklamowych to sytuacje gdzie tego typu informację są niezbędne. Samorząd dzięki temu unika strat finansowych czy ryzyka niezakończonych inwestycji. Pobieranie informacji z rejestru to stały element codziennych procedur współpracujących z nami miast czy gmin. 

Czy do KRD BIG SA można przekazać należności publicznoprawne, np. podatki?
Zgodnie z Ustawą z dnia 09 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1015 ze zm. - zwana dalej ustawą) można udostępnić informacje o wszelkich zobowiązaniach powstałych „w związku z określonym stosunkiem prawnym” (art. 14 i 15 ustawy) bądź też stwierdzonych tytułem wykonawczym (art. 16 ustawy). Ustawodawca nie ogranicza przy tym źródła powstania zobowiązań do stosunku prywatnoprawnego (jak umowa cywilnoprawna), tak więc na podstawie reguł wykładni językowej, jak i znaczenia pojęcia „stosunek prawny”, należy wnioskować, że udostępniane informacje będą obejmować także należności publicznoprawne, np. wynikające bezpośrednio z przepisu prawa, z orzeczenia sądu czy też z decyzji administracyjnej. W opinii Krajowego Rejestru Długów katalog informacji, które mogą zostać przekazane do biura informacji gospodarczej ograniczają jedynie przepisy innych ustaw wprowadzających szczególne rygory objęcia danych tajemnicą, a konkretnie tajemnicą skarbową. Tym samym obecne regulacje prawne nie przewidują możliwości przekazywania do biur informacji gospodarczej danych o wierzytelnościach wynikających z niektórych zobowiązań publicznoprawnych. 
Zachęcamy, aby Państwo zabrali głos w naszej dyskusji.

Czy do KRD BIG SA można przekazać należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Art. 6q ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że do opłat
w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawodawca odwołał się więc do całej ustawy, przez co należy przyjąć, że do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się także rozdział VII ordynacji podatkowej, a mianowicie przepisy o tajemnicy skarbowej. Tym samym, z uwagi na zastrzeżenie zawarte w art. 6q KRD BIG S.A. nie widzi możliwości przekazywania informacji o zobowiązaniach o których mowa w art. 6h ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami do biur informacji gospodarczych. W naszej opinii – i mamy nadzieję również Państwa – ustawodawca, chcąc chronić wszystkie podmioty na rynku, powinien rozpocząć prace nad zmianą Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 r. rozszerzając zakres wymiany informacji o zadłużeniu.
Zachęcamy, aby Państwo zabrali głos w naszej dyskusji.
Kto może wnioskować o dostęp do sytemu KRD BIG SA w celu przekazywania dłużników alimentacyjnych lub z tytułu pieczy zastępczej?

Wnioskodawcą musi być gmina, jako organ właściwy wierzyciela. Wystarczy wypełnić wniosek, który może podpisać wójt, burmistrz, prezydent miasta lub inna osoba umocowana przez niego.

Aktualności

21.04.2017
Spotkanie przedsiębiorców we Wronkach
W ramach edukacyjnej misji Inicjatywy Samorząd na plus już 10 maja 2017 r. we Wronkach spotkamy się z przedstawicielami lokalnego biznesu, aby porozmawiać na temat sytuacji w regionie i wymienić się doświadczeniami na temat zarządzania finansami firm.
07.11.2016
SZKOLIMY LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW!
Robimy wszystko, co w naszej mocy, by polscy przedsiębiorcy potrafili zabezpieczyć swoje finanse i umieli zachować dobrą kondycję finansową swoich firm. Samorząd na Plus podejmuje misję edukacyjną, która zakłada organizacje profesjonalanych szkoleń dla przedsiębiorców działających na terenie polskich gmin. Pierwsze spotkanie już za nami.
27.04.2016
Być smart i na plus – zadania samorządów
Jestem dumny z tego, że możemy gościć na tegorocznym Smart City Forum. Myślę, że nasza obecność tu jest swoistym ukoronowaniem dialogu, jaki prowadzimy z samorządami w Polsce od wielu lat. 
PODZIEL SIĘ
OPINIĄ
Czy Inicjatywa spełnia Państwa oczekiwania? Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety.

Jak dołączyć

do inicjatywy?

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy, a nasz Doradca oddzwoni, by opowiedzieć o szczegółach i formach współpracy.

Kontakt

71 78 50 350
PARTNERZY INICJATYWY: